PHANTOM 4 RTKに関する記事


DJI、測量用高精度ドローン「PHANTOM 4 RTK」を発表

DJI、測量用高精度ドローン「PHANTOM 4 RTK」を発表

PHANTOM 4 RTKはDJI史上最もコンパクトで正確な低高度マッピングソリューションを実現。